Tietosuoja

Tietosuojaseloste

Päivitetty 5.4.2020

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

1. Rekisterinpitäjä

Nimi

Diggari Oy / Hoivasähkö Oy

Yhteystiedot
Jyri Stenberg Immersbyntie 348 01150 Söderkulla. P.+358 45 259 7488
(arkisin klo 8-16)

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi

Diggari Oy / Hoivasähkö Oy

Yhteystiedot
Jyri Stenberg Immersbyntie 348 01150 Söderkulla. P.+358 45 259 7488
(arkisin klo 8-16)

3. Rekisterin nimi

Diggari asiakas/markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, hallintaan, asiakasyhteydenpitoon, liiketoiminnan kehittämiseen sekä markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja: Perustietoja, kuten etu- ja sukunimet, laskutus- ja toimitusosoitteet, puhelinnumerot sekä sähköpostiosoitteet.

Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten asiakkuuden alkamishetki, asiakasnumero, verkkopalvelun tunnistautumistiedot, asiakkaan ilmoittamat kiinnostuksen kohteet, viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot, asiakkaalle tarjotut edut ja niiden hyödyntäminen sekä reklamaatiot, palautteet ja muu asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito. Luotto- ja laskutusasiakkaiden osalta lisäksi y-tunnus.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään ja päivitetään asiakkaan tekemästä rekisteröitymislomakkeesta ja asiakkaan asiakassuhteen aikana rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Yritysmarkkinointiin liittyen nimi- ja yhteystietoja ja niiden päivityksiä saadaan myös osoitepalveluja tarjoavilta yrityksiltä.

Asiakkuuden käyttöön liittyvät tiedot saadaan Diggari –palvelun järjestelmistä tai muusta lähteestä, johon jäsenen toiminnot voivat kirjautua. Luotto- ja laskutusasiakkaiden osalta luottokelpoisuustiedot kerätään Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja ei luovuteta missään vaiheessa ulkopuolisille yrityksille, eikä siirrä käyttäjien henkilötietoja EU/ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin Diggari Oy huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ainoastaan määrätyillä Diggari Oy:n ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää Diggari:n asiakassovellusta. Kaikilla ATK-rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä käyttöoikeus.

Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa Diggari Oy:n ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään. Asiakastietoja käsittelevillä on vaitiolovelvollisuus liittyen rekisterissä oleviin henkilötietoihin. Asiakasrekisterin yhteys on suojattu SLL- suojauksella.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on Diggari Oy:n asiakasrekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä joko kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoittamalla se rekisteriasioista vastaavalle tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Asiakkaalla on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti (sähköposti) ja riittävän yksilöidysti, ja osoittaa se rekisteriasioista vastaavalle.

11. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.